การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

5. อัตราผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน (Stroke,Traumatic Brani Injury และ Spinal Cord Injury) ได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง