การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

4. ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง) ได้รับบริการผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน