การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

3. จำนวนการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน